ใคร....คือ มาดี

ใคร....คือ มาดี ใคร...คือ มาดี มาดี คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ให้สังเกต คุณมาดี ดังนี้ 1. มีบัตรประจำตัวของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 2. มีหนังสือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ

สำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนประชากรและเคหะ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริงและประเทศที่อยู่อาศัยจริง         เช่น  เพศ , อายุ , สัญชาติ , การศึกษา , การทำงาน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย ( หมู่บ้าน  อบต. เทศบาล ตำบล อำเภอ ) 3. เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาชน และที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี อ่านเพิ่มเติม...

มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ   สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน  จัดทำข้อมูลทุก 10 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการทำสำมะโนประชากรเมื่อ พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ***ปี 63 นี้ ถือเป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ 12 และสำมะโนเคหะ ครั้งที่ 6              อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562   ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 37.44 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.0 แสนคน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ใคร....คือ มาดี

  ใคร....คือ มาดี

 • สำมะโนประชากรและเคหะ

  สำมะโนประชากรและเคหะ

 • มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

  มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.