Articles

untitled-1


คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์

การเป็นประธานอาเซียนของไทย

เพื่อสร้างความรับรู้ให้กว้างขวางเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่ง

ประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒

(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

New! วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "การท่องเที่ยว ปี 2558-2560" ของจังหวัดพัทลุง  

INFOGRAPHIC การท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง

My map เรื่อง ข้าว  

     1.ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

     2.พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

     3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน

     4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

     5.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

     6.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

     7.เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย

     8.จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

     9.ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     10.ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

     11.ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     12.เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP

     13.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

     14.ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

     15.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     16.ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     17.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

     18.พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

     19.จำนวนสหกรณ์การเกษตร

     20.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

     21.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

     22.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

     23.จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     24.พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     25.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     26.ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

     27.โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

     28.*ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

     29.*มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

     30.บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

My map เรื่อง การท่องเที่ยว

     1.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

     2.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

     3.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

     4.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

     5.รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

     6.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

     7.จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

     8.*จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

     9.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

     10.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

     11.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

     12. รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

     13.จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     14.จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

     15.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร

     16.ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

     17.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

     18.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

     19.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

     20.*ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

     21.จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

     22.จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

     23.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

     24.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

     25.*รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด  

 

My map เรื่อง ผู้สูงอายุ

     1.จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

     2.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

     3.จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

     4.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

     5.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

     6.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

     7.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

     8.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

     9.จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

     10.จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส  

     11.จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

     12.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

     13.ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

     14.จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

     15.จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

     16.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

     17.จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

     18.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

     19.จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

     20.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

     21.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

     22.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตติกรรมที่พึงประสงค์

     23.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

     24.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

     25.จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

     26.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

 

My map เรื่อง ขยะ

     1.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

     2.จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

     3.ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

     4.*จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง

     5.ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

     6.*ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

     7.ปริมาณขยะสะสม

     8.*ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

     9.ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

     10.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

     11.ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

     12.ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

     13.จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

     14.จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

     15.จำนวนครัวเรือน

     16.จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     17.จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

     18.จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

     19.จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

     20.จำนวนร้านรับซื้อของเก่า 21.จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

     22.จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     23.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

     24.จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     25.จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     26.ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     27.จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     28.แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด    

     29.แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

     30.จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ  

 

 

 

 Metadata

 

Metadata เรื่อง ข้าว

 


Metadata เรื่อง ผู้สูงอายุ

 

 

Metadata เรื่อง ขยะ 

 

 

Metadata เรื่อง การท่องเที่ยว

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Infographic

   

Infographic เรื่อง ข้าว 

 

Infographic เรื่อง ผู้สูงอายุ 

 

Infographic เรื่อง ขยะ  

 

Infographic เรื่อง การท่องเที่ยว  

  


วิเคราะห์ และ สรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง


วิเคราะห์ เรื่อง ข้าว 

วิเคราะห์ เรื่อง ผู้สูงอายุ 


วิเคราะห์ เรื่อง ขยะ


วิเคราะห์ เรื่อง การท่องเที่ยว 


 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.