My map


My map เรื่อง ข้าว  

     1.ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

     2.พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

     3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน

     4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

     5.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

     6.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

     7.เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย

     8.จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

     9.ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     10.ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

     11.ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     12.เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP

     13.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

     14.ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

     15.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     16.ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     17.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

     18.พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

     19.จำนวนสหกรณ์การเกษตร

     20.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

     21.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

     22.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

     23.จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     24.พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     25.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     26.ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

     27.โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

     28.*ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

     29.*มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

     30.บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

My map เรื่อง การท่องเที่ยว

     1.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

     2.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

     3.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

     4.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

     5.รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

     6.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

     7.จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

     8.*จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

     9.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

     10.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

     11.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

     12. รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

     13.จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     14.จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

     15.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร

     16.ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

     17.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

     18.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

     19.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

     20.*ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

     21.จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

     22.จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

     23.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

     24.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

     25.*รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด  

 

My map เรื่อง ผู้สูงอายุ

     1.จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

     2.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

     3.จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

     4.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

     5.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

     6.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

     7.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

     8.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

     9.จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

     10.จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส  

     11.จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

     12.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

     13.ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

     14.จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

     15.จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

     16.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

     17.จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

     18.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

     19.จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

     20.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

     21.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

     22.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตติกรรมที่พึงประสงค์

     23.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

     24.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

     25.จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

     26.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

 

My map เรื่อง ขยะ

     1.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

     2.จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

     3.ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

     4.*จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง

     5.ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

     6.*ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

     7.ปริมาณขยะสะสม

     8.*ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

     9.ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

     10.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

     11.ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

     12.ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

     13.จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

     14.จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

     15.จำนวนครัวเรือน

     16.จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     17.จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

     18.จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

     19.จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

     20.จำนวนร้านรับซื้อของเก่า 21.จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

     22.จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     23.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

     24.จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     25.จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     26.ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     27.จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     28.แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด    

     29.แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

     30.จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ  

 

 

 

 Metadata

 

Metadata เรื่อง ข้าว

 


Metadata เรื่อง ผู้สูงอายุ

 

 

Metadata เรื่อง ขยะ 

 

 

Metadata เรื่อง การท่องเที่ยว

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Infographic

   

Infographic เรื่อง ข้าว 

 

Infographic เรื่อง ผู้สูงอายุ 

 

Infographic เรื่อง ขยะ  

 

Infographic เรื่อง การท่องเที่ยว 

 

 

 

-------------------------------------------------------------


 

 

 

-------------------------------------------------------------

 


วิเคราะห์ และ สรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง


วิเคราะห์ เรื่อง ข้าว 

วิเคราะห์ เรื่อง ผู้สูงอายุ 


วิเคราะห์ เรื่อง ขยะ


วิเคราะห์ เรื่อง การท่องเที่ยว


 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.