Articles

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง”

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำมะโนประชากรบิ๊กดาต้า

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.