สำมะโนประชากรและเคหะ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริงและประเทศที่อยู่อาศัยจริง    

    เช่น  เพศ , อายุ , สัญชาติ , การศึกษา , การทำงาน

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย ( หมู่บ้าน  อบต. เทศบาล ตำบล อำเภอ )

3. เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาชน และที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

pr63

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.