สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศไทยตามที่อยู่อาศัยจริง และที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริง และประเภทที่อยู่อาศัยของประชากร เช่น เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา และการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต) และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร และที่อยู่อาศัย ในรอบ 10 ปี
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th และ Line Official NSO 82639555 2849911108393364_3419919386486505472_o

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.