Articles

 

จังหวัดพัทลุง

 -ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 มีนาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 มีนาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 มีนาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 มีนาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

 

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 08 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 มกราคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 มกราคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :09.30 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :09.00 น. 

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :15.00 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :13.00 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :17.00 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :14.00 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :09.00 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :06.30 น.

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ


-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 05 มี.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 09 ก.พ. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 30 ม.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 ม.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 ม.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 29 ธ.ค.60

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 ธ.ค.60

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 ธ.ค.60

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 19 ธ.ค.60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 12 ธ.ค.60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 8 ธ.ค.60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 7 ธ.ค. 60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 1 ธ.ค.60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 30 พ.ย.60

- ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 29 พ.ย.60

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.