Articles

 

1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและการเคหะ
2.สถิติแรงงาน
3.สถิติการศึกษา
4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
5.สถิติสุขภาพ
6.สถิติสวัสดิการสังคม
7.สถิติหญิงและชาย
8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
10.สถิติเศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ
11.สถิติเกษตร และประมง
12.สถิติอุตสาหกรรม
13.สถิติพลังงาน
14.สถิติการค้า และราคา
15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19.สถิติการคลัง
20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.