Articles

-ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุงnews update 1

-แผนปฏิบัติงานโครงการ ตุลาคม 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

-แผนปฏิบัติงาน กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06-08 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 05 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 04 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06-07 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21-28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 08-09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 28 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 27 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 26 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 24 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 20 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 19 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 18 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 17 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 13 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 12 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 10 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 07 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 06 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 05 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 05 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 04 ก.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 31 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 30 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 29 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 28 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 27 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 24 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 23 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 22 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 20 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 17 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 16 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 15 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 15 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 15 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 14 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 10 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 9 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 8 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 7 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 6 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 3 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 2 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 1 ส.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 31 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 26 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 24 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 23 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 20 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 19 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 18 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 17 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 16 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 12 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 10 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 8 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 6 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 5 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 5 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 3 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 2 ก.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 29 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 28 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 27 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 26 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 22 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 22 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 20 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 19 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 18 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 15 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 13 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 12 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 08 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 07 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 06 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 05 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 04 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 01 มิ.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 31 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 30 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 28 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 25 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 24 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 23 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 22 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 21 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 16 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 16 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 11 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 10 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 09 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 08 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 07 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 03 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 02 พ.ค. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 30 เม.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 27 เม.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 26 เม.ย. 61

-ข่าวสถิติและข่าวที่น่าสนใจ : 26 เม.ย. 61

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.