มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ   สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน  จัดทำข้อมูลทุก 10 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการทำสำมะโนประชากรเมื่อ พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ***ปี 63 นี้ ถือเป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ 12 และสำมะโนเคหะ ครั้งที่ 6              อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562   ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 37.44 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.0 แสนคน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)

- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562    -สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง ปี 2561    -สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ปี 2561     -สถานการณ์ขยะจังหวัดพัทลุง ปี 2561 (เชิงนโยบาย)    -สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2561 (เชิงนโยบาย) - แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

    มาดี.....มีคำตอบ สำมะโนประชากรและเคหะ

  • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

    ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

  • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2562

    โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทล

  • แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.